La Prensa Libre

Marshallese la’kwe corner

Marshallese la’kwe corner

febrero 23
13:00 2012

ORT-Ozark Regional Transit bus ko im Ri-Majõl

By Kevin Harkey/ La Prensa Libre

Kevin Harkey/ La Prensa: Libre ORT Route 54 ej park im kottar an service nan an kommane route eo an kein karuo jen Bentonville nan Fayettevielle, Southbound. Driver is Patrick Bill.

Ozark Regional Transit ak bus ko im rej service ñan public ilo aolepen Northwest Arkansas, naaj alikkar ilju im jeklaj eo aeer jen nej kenono ko an ro im rej jijet ilo Springdale Quorom Court eo. Kweilok in an rein naaj kõmman ilo February 9 raan, 6 awa jota.

Ekkar ñan Patrick Bill, juõn iian rittõr ro an Bus kein, Route 54 ej ba ke emõj an wõr plan ke Executive Director eo an Bus kein ekõnaan kõmmane juõn nej  iien an bwebwenato ibben kamuniti in an Ri-Majõl im kwalok kõn bus kein aeer service im wãween aeer naaj jipañ kamuniti in im paamle ko aeer transport public jen ñan jikin ko rej jipadeki. Ejjañin alikkar ñaat eo kenono in naaj kõmmane ak ej mõttan strategy plan eo im ejaake jen board member ro an ORT Public Transportation eo.

Bill ear dik im rittolok ilo Oregon, laddik in Kili im Ronglap, ej ruo im jimmatõn yiiõ in an jerbal ibben ORT Bus services eo im ro im ej jet iian ro rej advocate ñan emmanlok eo ñan bus service kein.

••••••••••••••••••••••••••

Christina Lagdameo eaar lotok Northwest Arkansas-Marshallese

By Kevin Harkey/ La Prensa Libre

Ryan McGeeney/Arkansas Democrat-Gazette: Ilo raan in Taije, February 17, 2012, Deputy Director eo an White House Initiative on Asian American im Pacific Islanders, Christina Lagdameo eaar lotok kamuniti in an Ri-Majol ilo Northwest Arkansas. Kweilok in eaar komman ilo Washington County Health Department, Conference room eo.

Fayetteville- Ilo raan in Taije, February 17, 2012, Deputy Director eo an White House Initiative on Asian American im Pacific Islanders, Christina Lagdameo eaar lotok kamuniti in an Ri-Majol ilo Northwest Arkansas. Kweilok in eaar komman ilo Washington County Health Department, Conference room eo.

Ro raar pad ilo kweilok in raar addresss i issue ko im kammuniti eo aeer rej iioni jen iien nan iien. Consul Carmen Chong-Gum, RMI consul ilo Springdale, Arkansas ekajitikin Ms. Lagdameo ikijien eligibility possibility ko bwe FAS citizen ro ren maron bar eligible nan bok Medicaid. Einwot ke 1996 Act eo eaar bobrae an FAS citizen ro maron bok Medicaid benefit ko mene rej kolla Federal im State tax ko.

“Ilo Washington, naan eo ekka aeer kojerbale ilo iien rot kein, ej ‘elo lon jen pay grade in ao’”. Ms. Lagdameo ej uaak ilo an jeik kajitok eo an Consul Carmen.

Issue ko raar bar li-lontak ilo iien in ej ikijien, Scholarship ko nan ri-jikuul ro im rej konaan ilok nan College, en lon Financial assistance ko nan jipan er. Issue eo ekka kenono kake iumwin ruo awa eo, ej ikijien Health Access nan Ri-Majol ro im rej pad iion Arkansas, ro im rej jokwe ilo State ko jet  rej maronin ebbok jipan jen state ko rej pad ie, ak iion Arkansas, ejjab maron.

Ms. Lagdameo ej bareinwot kalikkar nan ro ilo tore eo ke, Arkansas Migration Strategy ej juon model ak infrastructure eo emman nan an Federal Government adopt e bwe aolep Asian American kab Pacific Islander Community ko ren maron copy ik.

Ilo juon article ripoot jen Hawai’i Press-2011 ej kwalok ke 7% unemployment ej walok ibben Micronesian ro im rej jokwe ilo Northwest Arkansas, im 34% unemployment rate eo compare jen Hawaii.

“Komij jab benjak jen Federal Governent.” Ms. Lagdameo ej ba ilo an bwilon kon ripoot ko im rej kwaloki nan e kon jonan an active Arkansas’ Advocate ro-The Gaps task force-100 member im jipan ri-majol in Arkansas.

Elikin kweilok eo Gaps im Marshallese-In Services ar kweilok ibben Deputy Director eo.

 

 

 

 Acerca del autor

nwadmin

nwadmin

Noticias relacionadas

pronóstico del tiempo

Weather Icon

Manténgase al día con las últimas noticias de nuestras aplicaciones móviles.


Consíguelo en el App Store

Disponible en Google Play

Actualización de las noticias